Dina ersättningsmöjligheter

Som regel kan man efter en trafikolycka med personskador som följd få ersättning enligt nedan.


Trafikskadenämnden

I Trafikskadenämnden kan man få prövat alla de eventuella tvistefrågor som uppstår gentemot försäkringsbolaget.

Har man fått sin skada bedömd till 10% invaliditet eller mer skall försäkringsärendet alltid prövas i nämnden. Samma gäller om eventuell inkomstförlust per år uppgår till belopp motsvarande ett halvt basbelopp eller mer.


Sveda och värk

Ersättning utgår under den akuta sjuktiden. Akutsjuktiden är i regel den tid man legat på sjukhus, varit akut sjukskriven eller genomgått annan svårare behandling.

Ersättning för sveda och värk utgår med ett månadsbelopp och under samtliga månader den akuta sjuktiden bedöms ha pågått.

Invaliditet

Mot bakgrund av ett intyg utfärdat av specialist på just den aktuella skadan fastställs den invaliditetsprocent som kvarstående besvär motsvarar.

Ersättning utgår sedan med ett engångsbelopp och efter ett visst tabellverk.


Olägenheter / Anspänning

Olägenheterna kan sägas vara alla de subjektiva besvär, negativa upplevelser och övriga problem man har i hela sin livssituation efter olyckan.

Dessa subjektiva skadeföljder uppstår till följd av den objektivt fastställda skadan, dvs. invaliditeten.

Motsvarande problem i arbetslivet benämns anspänning.

Olägenheterna och anspänningen värderas till årsbelopp. Årsbeloppen räknas därefter om och man erhåller ersättning med ett engångsbelopp.

Inkomstförlust

Kompensation skall utgå för inkomstbortfall på så vis att man rent ekonomiskt försätts i samma inkomstläge som om skadan aldrig inträffat.


Kostnader

Man skall ha ersättning för sina nödvändiga och skäliga kostnader till följd av skadan.

Olycksfallsförsäkring / AFA / TFA

Från sådan försäkring kan kompletterande ersättning ofta utgå.